Põhimäärus


                                                                                                                                                                           Lisa 1
                                                                                                                                                                           Rae Vallavolikogu
                                                                                                                                                                           05.10.2010
                                                                                                                                                                           määrusele nr 28

Jüri Raamatukogu põhimäärus

§ 1 Üldsätted

(1)  Jüri Raamatukogu (edaspidi "raamatukogu") on Rae valla hallatav asutus, mille asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Rae Vallavolikogu (edaspidi "vallavolikogu").

(2)  Raamatukogu asub Jüri alevikus ning postiaadress on Laste 3, Jüri alevik, 75301 Harju maakond.

(3)  Raamatukogu struktuuri kuulub haruraamatukogu Peetri raamatukogu, mis asub Peetri külas ning mille postiaadress on Pargi tee 6, Peetri küla, 75312 Harju maakond.

(4)  Raamatukogu tegutseb Rae valla varal ning ta on Rae valla hallatav asutus.

(5)  Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

(6)  Raamatukogu põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab vallavolikogu.

(7)  Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

(8)  Raamatukogul on oma nime ja vallavapi kujutisega pitsat.

§ 2 Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

(1)  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

(2)   Raamatukogu:

1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine) Rae valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele.

2) toetab oma tegevusega Jüri Gümnaasiumi ja Peetri Lasteaed-Põhikooli õppekava täitmist ning on Jüri Gümnaasiumi, Peetri Lasteaed-Põhikooli ja Rae Huvialakooli õpikeskkonna osa;

3) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne). Eriteenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab Rae Vallavalitsus (edaspidi ”vallavalitsus”);

4) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid  kasutajale kättesaadavaks;

5) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;

6) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;

7) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;

8) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;

9) teeb teatme-bibliograafilist tööd;

10) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;

11) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

§ 3 Raamatukogu vara ja finantseerimine

(1)  Raamatukogu kasutuses on Rae valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

(2)  Raamatukogus asuvate ajaloolise ja suure kultuuriväärtusega teavikute arvestus ja säilitamine toimub õigusaktides kultuurimälestiste kohta kehtestatud tingimustel ja korras.

(3)  Raamatukogul on oma alaeelarve Rae valla eelarves.

(4)  Ettepanekud alaeelarve eelnõu kohta esitab raamatukogu vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

(5)  Raamatukogu tulud moodustuvad:
1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;
2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest;
3) annetustest ja sponsorlusest ;
4) fondide ja sihtkapitalide eraldistest;
5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
6) muudest laekumistest.

(6)  Raamatukogu kulud on:
1) personalikulu;
2) teavikute soetamise kulud;
3) majandamiskulud.

(7)  Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 4 Raamatukogu juhtimine ja personalitöö

(1)  Raamatukogu personali koosseisu kinnitab vallavalitsus.

(2)  Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Töölepingu raamatukogu direktoriga sõlmib vallavanem.

(3)  Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse Eesti Vabariigi Töölepinguseaduse ja teiste tööõigusaktidega.

(4)  Raamatukogu direktor:
1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
2) vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
3) tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
4) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega;
5) annab välja käskkirju raamatukogu töö korraldamiseks;
6) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimääruses;
7) annab vähemalt kord aastas vallavalitsusele aru raamatukogu tegevuse kohta;
8) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja töökorraldusjuhendist tulenevaid kohustusi.

§ 5 Raamatukogu nõukogu

(1)  Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse 5-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi - nõukogu).

(2)  Nõukogu pädevuses on:

1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja –projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukava kohta;
3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

(3)  Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus kaheks aastaks. Oma liikmete hulgast valib nõukogu esimehe, asetäitja ja sekretäri.

(4)  Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

(5)  Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 3 korda aastas.

(6)  Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal kaks kolmandikku liikmetest. Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega.

§ 6 Kontroll

(1)  Raamatukogu tegevust kontrollib vallavalitsus ja raamatukogu nõukogu.

(2)  Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

§ 7 Kogud, teenindus, lugeja

(1)  Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

(2)  Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

(3)   Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 8. Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

(1)  Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

(2)  Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.