Jüri Raamatukogu kasutamise eeskiri


                                                                                                                                                                             


                                                 Jüri Raamatukogu kasutamise eeskiri

§ 1 Üldsätted

(1) Käesolev eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Jüri  Raamatukogus ja tema haruraamatukogus Peetri raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

(2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga lugejakaardil.

§ 2 Teeninduse korraldamine

(1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikuttõendava dokumendi või Rae valla lugejakaardi esitamisel.

(2) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

(4) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

(5) Osutatavad eriteenused (koopiate tegemine, väljatrükk jm) on tasulised ja nende hinna kinnitab Rae Vallavalitsus.

§ 3 Lugejate registreerimine

(1)  Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega:
      1) ees- ja perekonnanimi;
      2) sünniaeg;
      3) isikukood;
      4) elukoha aadress;
      5) telefoninumber;
      6) lugejarühm: täiskasvanu või laps (kuni 16-aastane).

(2) Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel.

(3) Kuni 16-aastaseid lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel ning vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) kirjalikul nõusolekul. Nõusolek kehtib kuni isiku 16-aastaseks saamiseni.

(4) § 3 lõikes 1 toodud isiku- ja kontaktandmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks, raamatukogu pakutavate teenuste osutamiseks, sh teavikute tagastamispäeva möödumisel meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks.

(5) Lugejale väljastatakse vöötkoodiga lugejakaart. Kaardile annab lugeja allkirja, millega võtab endale materiaalse vastustuse nii laenatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

(6) Lugejakaart on nimeline ja seda ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.

(7) Lugejakaardi hinna kehtestab Rae Vallavalitsus.

(8) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

(9) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus.

§ 4 Kojulaenutus

(1) Laenutus registreeritakse lugejakaardi esitamisel elektroonilises andmebaasis ja lugeja saab laenutatud teavikute nimekirja koos tagastustähtaegadega, mida ta kontrollib kohapeal.

(2) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid, lugemissaalis kasutatavaid teavikuid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

(3) Lugeja kasutuses võib olla korraga kuni 5 teavikut.

(4) Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel ja perioodikal 5 kalendripäeva.

(5) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

(6) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.

(7) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada kuni 3 korda, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

(8) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda. Teavikut hoitakse lugejale viis päeva.

(9) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

(10) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 3,2 eurot teaviku eest. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

(11) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja paragrahv 4 lõige 9 ja paragrahv 4 lõige 10 nimetatud summade tasumiseks: Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Rae Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale.

(12) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Rae Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(13) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
        1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Rae vald;
        2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

(14) Paragrahv 2 lõige 5, paragrahv 4 lõige 9 ja paragrahv 4 lõige 10 nimetatud rahalised summad laekuvad Rae valla eelarvesse.

§ 5 Sisekord

(1) Raamatukogusse sisenedes tuleb esitada lugejakaart või foto ja isikukoodiga isikuttõendav dokument.

(2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

(3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeaineid, kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

(4) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, magamine, lärmi tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.

(5) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

(6) Lugejal on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

(7) Külastaja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi.

(8) Raamatukogu sisekorraeeskirja täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

(9) Sisekorda rikkunud õpilasele on raamatukogu juhatajal/direktoril õigus koostada käskkiri, millega keelatakse raamatukogu külastamine üheks, kaheks või kolmeks kuuks sõltuvalt rikkumise suurusest. Keeluperioodil on lubatud raamatuid laenutada koos klassijuhatajaga.